Metsamaterjali ladustamine

Vastavalt Lääne Teed OÜ ja Transpordiameti vahelisele korrashoiulepingule korraldab metsamaterjalide ladustamist riigiteede teeäärsetele aladele teehooldaja. Lepinguga sätestatakse teehooldaja ja vedaja tegevused, mis on seotud metsamaterjali ladustamise ja autodele laadimisega.

Metsamaterjali vedaja esitab vastava taotluse, mille menetlemiseks on teehooldajal aega 3 tööpäeva. Positiivse otsuse korral esitab vedaja teehooldajale Transpordiameti poolt kooskõlastatud liikluskorralduse joonised. Metsamaterjali vedaja ja teehooldaja vahel sõlmitud lepingus fikseeritakse vedajale tagatisraha maksmise kohustus 1000 eurot kasutatava ala korrastamise kohustuse ja/või kahjustuste likvideerimise tagamiseks. Lepingule lisatakse „Metsamaterjali riigitee maale ladustamise ja autodele laadimise tingimused“ ja Transpordiameti poolt kooskõlastatud liikluskorralduse joonised.

Vedaja on kohustatud pärast riigitee maal ladustatud metsamaterjali äravedu korrastama maantee,  maantee elemendid ja rajatised ning teemaa, viies need ladustamiseelsesse seisundisse. Vedaja esitab teehooldajale täidetud üleandmise-vastuvõtmise akti, mille põhjal teehooldaja kontrollib üleantava laoplatsi ja allkirjastab akti 5 tööpäeva jooksul.

Enne lepingu sõlmimist on ladustamine keelatud. Ladustamisluba ei väljastata riigi põhi- ja tugiteede maale, kus laoplatsi vahetus läheduses on liiklussagedus üle 500 auto ööpäevas.

Ebaseaduslikult ladustatud metsamaterjali menetlemine kuulub teeomaniku esindaja (Transpordiamet) kohustuste hulka.

Metsamaterjali ladustamise osas võta ühendust:

Kristi Pill

Tel. 51961292

e-mail: kristi.pill@lteed.ee